Sunday, June 29, 2008

प्रकाश जोशी

आज मी सकाळी उठालो तेंव्हा पाहत झालेली होती उन डोक्यावर अलेलेहोतेजेवण झाल्यावर में पाय मोकले

No comments: